Jestem genialny

logo_jetem_genProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 \”Jestem genialny – wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko – Zdrój\” Udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” oraz Sidrom Sp. z o.o. jest bezpłatny. Weźmie w nim udział łącznie 178 uczniów i uczennic. Projekt skierowany jest do uczniów 4 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Busko-Zdrój, tj.: Samorządowe Gimnazjum nr 1 Samorządowe Gimnazjum nr 2 Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach Samorządowe Gimnazjum w Podgajach Okres realizacji zadania : 01.08.2011r. – 30.06.2012r. W ramach projektu proponujemy grupie zakwalifikowanych do udziału uczniów kilka form wsparcia, wśród których wystąpią zajęcia obligatoryjnie realizowane dla każdego z gimnazjów oraz dodatkowe formy wsparcia realizowane dla zainteresowanych grupy uczniów.

Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:

I. 1.Poradnictwo edukacyjno- zawodowe z wykorzystaniem programów multimedialnych do badania kompetencji (warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne) – obligatoryjne dla każdego uczestnika. 2.Spotkania z zawodami – spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. 3.Warsztaty „Przedsiębiorczy ja” – dla zainteresowanej grupy 12 uczniów z każdego gimnazjum. 4.Wycieczki zawodoznawcze (proponowane miejsca wycieczki to specjalistyczne fabryki, serwerownie, laboratoria – po 30 uczniów z każdego gimnazjum.

II.Warsztaty z informatyki i robotyki– 24 uczniów z każdego gimnazjum, warsztaty weekendowe prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową w ciekawy i przystępny sposób, mało teorii z naciskiem na ćwiczenia praktyczne aby pobudzić wyobraźnię i zainteresowanie grupy, zapewnione materiały do prowadzenia warsztatów i potrzebne sprzęty. Tematyka warsztatów • podstawy fizyki i mechaniki • budowa i działanie robotów • programowanie komputerów • programowanie robotów.

III.Zajęcia z europeistyki, polonistyki i historii. 1.Grupy dyskusyjne – Tematyka: Być obywatelem Europy- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, Doskonałe posługiwanie się językiem ojczystym. (1 grupa w każdym gimnazjum) 2.Zajęcia tematyczne – kultura krajów anglojęzycznych, germanofońskich i frankofońskich (dla grupy 12 uczniów ze wszystkich gimnazjów x 30 spotkań) 3.Wycieczka do Sejmu i Senatu ( 2 wycieczki w całym projekcie dla wybranej grupy uczniów biorących udział w zajęciach z europeistyki, polonistyki i historii).

IV. Zajęcia artystyczne. 1.Warsztyty – Taniec współczesny (dla zainteresowanych uczniów wszystkich gimnazjów) 2.Spotkanie ze sztuką – zajęcia manualne lub teatr (dla zainteresowanych uczniów wszystkich gimnazjów) 3.Warsztaty muzyczne (dla zainteresowanych uczniów wszystkich gimnazjów)

V.Zajęcia wyrównawcze. 1.Do dyspozycji szkoły 90h (w podziale na rok 2011i 2012) zajęć wyrównawczych np. z matematyki, biologi, geografi, chemii, fizyki, astronomii – w zależności od potrzeb i preferencji uczniów. 2.Warsztaty z szybkiego czytania – dla grupy 10 uczniów. Na zakończenie projektu zaplanowano dla wszystkich 178 uczestników z 4 gimnazjów dwudniowe warsztaty muzyczne oraz festiwal prezentujący osiągnięcia i praceuczniów.Festiwal będzie przedsięwzięciem międzyszkolnym i zrealizowany zostanie w formie wybranej przez uczniów i trenerów, gdzie wszystkie grupy tematyczne zaprezentują wypracowane efekty: taniec, prezentacje oratorskie, prace artystyczne, przedstawienia teatralne, prezentacje kultur międzynarodowych.


 


 

 

Każdy może być genialny!

 

Młodzi ludzie, podobnie jak dorośli zwykle narzekają na natłok obowiązków. Nauka, zajęcia dodatkowe, korepetycje, basen. I tak sześć dni w tygodniu. Często można odnieść wrażenie, że wolny czas uczniów gimnazjum jest po prostu źle zagospodarowany. Informacja o projekcie unijnym, w ramach którego pojawią się kolejne obowiązki po stronie naszych podopiecznych, mogła budzić wątpliwości, okazuje się jednak, że nasi gimnazjaliści znajdują czas na dodatkowe obowiązki, jeśli tylko skierowana do nich oferta jest dostatecznie ciekawa i atrakcyjna. Projekt: „Jestem genialny – wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko – Zdrój\” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” oraz Sidrom Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w gimnazjach Gminy Busko- Zdrój i wzrost szans edukacyjnych uczniów. Udział w projekcie dla wszystkich uczniów gimnazjów Gminy Busko – Zdrój jest bezpłatny. Liderem projektu jest Stowarzyszenie \”Porozumienie Samorządowe Busko Zdrój\” z ramienia którego projektem kieruje Michał Maroński. Partnerem Projektu jest Sidrom Sp. z o.o., od kilku lat już realizująca z dużym sukcesem na terenie gminy i województwa projekty z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Koordynatorem projektu ze strony Sidrom Sp. z o.o. jest Marta Sakwa. Obowiązki opiekuna pedagogicznego, czuwającego nad przebiegiem zadań w poszczególnych szkołach pełni Katarzyna Siemińska- Woźniak. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 czterech szkół gimnazjalnych z terenu gminy Busko-Zdrój. Są to: Samorządowe Gimnazjum nr 1 Samorządowe Gimnazjum nr 2 Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach Samorządowe Gimnazjum w Podgajach. Wnioskodawca zakładał udział w projekcie dla 178 uczniów z wyżej wymienionych placówek, jednak zainteresowanie wśród gimnazjalistów udziałem w projekcie jest tak duże, że aktualnie uczestniczy w nim ponad 250 gimnazjalistów. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2011 roku, a zakończy się w czerwcu 2012 roku. W ramach projektu uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności uczestnicząc w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, których wyboru dokonują indywidualnie ale ze wsparciem pedagogów i doradców zawodowych. Największym zainteresowaniem cieszą się po raz pierwszy realizowane na terenie naszej gminy Warsztaty z robotyki i automatyki. Warsztaty te obejmują 280 godzin zajęć praktycznych, w której weźmie udział w sumie 96 uczniów. Zajęcia realizowane są w każdych z czterech gimnazjów w formie warsztatów weekendowych, prowadzonych w ciekawy i przystępny sposób przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową. Ich motto brzmi: mało teorii, a dużo ćwiczeń praktycznych, które pobudzają wyobraźnię i kreatywność grupy. Tematyka warsztatów oscyluje wokół zagadnień: podstawy fizyki i mechaniki, budowa i działanie robotów, programowanie robotów. W trakcie warsztatów uczestnicy mają zapewniony posiłek, a uczniowie i uczennice z terenów wiejskich mają zapewniony transport. Równie interesujące i cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów są Warsztaty z szybkiego czytania. Zajęcia odbywają się w każdej z czterech szkół w dziesięcioosobowych grupach. Prowadzi je wyspecjalizowana firma na bazie autorskich programów z technik szybkiego i efektywnego czytania. W ramach projektu organizowane są również Spotkania z zawodami i wycieczki zawodoznawcze, które mają pomóc uczniom i uczennicom w kształtowaniu wizji kariery edukacyjnej i zawodowej. Nasi gimnazjaliści mogą też szlifować swoje umiejętności oratorskie biorąc udział w panelach dyskusyjnych, gdzie poruszane są tematy związane z sytuacją w kraju i na świecie. Dla uczestników paneli dyskusyjnych przewidziano także wycieczki do Sejmu i Senatu oraz udział w zajęciach tematycznych, podczas których zapoznają się z kulturą krajów anglojęzycznych, germanofońskich i frankofońskich. W projekcie nie zabrakło również miejsca na sztukę, którą gimnazjaliści mogą uprawiać poprzez udział w warsztatach manualnych, warsztatach muzycznych oraz warsztatach z tańca współczesnego. W projekcie przewidziano również 360 godzin zajęć wyrównawczych np. z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, astronomii – w zależności od potrzeb i preferencji uczniów. Obligatoryjnym elementem projektu dla wszystkich uczestników zajęć i warsztatów jest poradnictwo edukacyjno – zawodowe, które realizowane jest poprzez warsztaty grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowych, w trakcie których uczniowie i uczennice wypracowują swoje Indywidualne Plany Działania. W czasie spotkań i warsztatów uczestnikom projektu zapewniono właściwą bazę dydaktyczną i zaplecze logistyczne. Wszystkie zajęcia są wyprawą w głąb zagadek nauki oraz doskonałą zabawą pozwalającą wspaniale i pożytecznie spędzić czas oraz rozwinąć swoje umiejętności. Projekt „Jestem genialny” jest wspaniały, bo spełnia marzenia: oprócz nauki i poszerzenia wiadomości, umożliwia przeżycie przygody i zapewnia, że każdy może zostać…..geniuszem. Wszystkie zajęcia są znakomite i bardzo potrzebne dla młodych ludzi, przed którymi jeszcze wiele lat nauki. Zadania realizowane w ramach projektu cieszą się ogromną popularnością, ponieważ prowadzone w profesjonalny sposób łączą naukę oraz elementy zabawy. Uczniowie biorący udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu oceniają je bardzo wysoko i cieszą się, że mogą brać w nich udział. Świadczą o tym między innymi ich wypowiedzi. W ramach projektu „Jestem Genialny”, ja z moimi koleżankami i kolegami mamy szansę uczestniczyć w zajęciach dotyczących szybkiego czytania i technik uczenia się . Dzięki tym warsztatom możemy kilkakrotnie zwiększyć tempo czytania, skrócić czas nauki, rozwijać pamięć i koncentrację oraz poznać tajniki metod skutecznego, efektywnego sposobu uczenia się np. : haki czy metodę skojarzeń. Na zajęciach poznajemy i wykonujemy różne ciekawe ćwiczenia, między innymi: skracające czas fiksacji i pamięci bezpośredniej, gimnastykę oka, poszerzanie pola widzenia, a także taktowanie książki. Dostaliśmy również ciekawe zeszyty ćwiczeń . Uważam, że wiedza i umiejętności nabyte do tej pory są przydatne. To szkolenie naprawdę jest efektywne. Bardzo się cieszę, że się na nie zdecydowałam i mogę w nim uczestniczyć.

Kaja SG NR1

Warsztaty szybkiego czytania, to niesamowite zajęcia, podczas których zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. Szkolimy na nich nie tylko szybkie czytanie, ale również metody efektywnego uczenia się. Trenujemy koncentrację oraz pamięć. Uczymy się również, z jakim podejściem należy przystępować do różnego rodzaju testów lub sprawdzianów. Każde zajęcia poprzedzane są serią ćwiczeń relaksacyjnych, gdyż to dobrze wpływa na nasz umysł i pobudza go do większego działania oraz różnymi edukacyjnymi zabawami. Każdy uczestnik kursu otrzymał specjalny zeszyt ćwiczeń, w którym zawarte są wszelakie ćwiczenia poszerzające pole widzenia, trenujące pamięć fotograficzną albo pamięć krótkotrwałą oraz koncentrację. Według mnie to bardzo przydatne rzeczy z punktu widzenia ucznia. Zwiększając szybkość czytania oraz rozumienie tekstu, szybciej nauczymy się danego materiału, bez potrzeby długotrwałego siedzenia nad książką. Dzięki sporządzaniu notatek w postaci mapy myśli, lepiej zapamiętujemy tekst na zasadzie skojarzeń. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Uważam, że takie warsztaty, to świetna rzecz i zachęcam, by inni też kiedyś spróbowali zapisać się na taki kurs.

Nikola SG NR1

 

W naszym gimnazjum realizowany jest Projekt finansowany z Unii Europejskiej „Jestem genialny”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach o różnym charakterze i tematyce.Do wyboru jest wiele naprawdę ciekawych zajęć, m.in. warsztaty z robotyki i automatyki. Na zajęciach mamy możliwość zapoznania się z konstrukcją robotów oraz ich programowaniem. Pod nadzorem naszych opiekunów składamy roboty, co dostarcza nam wielu emocji. Trzeba uważać, aby nie popełnić błędu, gdyż może to przeszkodzić w dalszym składaniu maszyny. Ćwicząc w dwuosobowych grupach równocześnie uczymy się skupienia oraz wytrwałości. Dążąc do wyznaczonego nam celu, staramy się robić to jak najlepiej. Po złożeniu robotów w specjalnym programie komputerowym, następuje etap ich programowania. Aby łatwiej nam się pracowało, nauczyciele dają nam porady oraz wskazówki. Bez ich pomocy na pewno nie dalibyśmy sobie rady! Kiedy udało się nam prawidłowo zaprogramować nasze roboty, sprawdzaliśmy ich działanie na korytarzu. Zabawom nie było końca! Wspólnie urządzaliśmy wyścigi, próbowaliśmy nowych sposobów działania urządzeń. Na każdych cotygodniowych zajęciach składaliśmy inne roboty. Najpierw budowaliśmy urządzenie o nazwie Jeździk. Wykonywał on jednak najprostsze funkcje. Sposób w jaki go programowaliśmy, umożliwiał mu ominięcie przeszkody. Na kolejnych zajęciach, tworzyliśmy wyścigówkę. Jej programowanie było już trudniejsze. Mogliśmy sterować jej ruchami za pomocą tj. joysticków. Następnie przekształciliśmy jej budowę w taki sposób, aby udoskonalić poruszanie się urządzenia. Przed nami jeszcze kilka zajęć i wiele interesujących robotów do zbudowania. Z niecierpliwieniem oczekujemy już kolejnych spotkań. Warsztaty z robotyki są dla nas niesamowitą przygodą. Uczymy się w nietypowy sposób, rozwijamy swoje zainteresowania. To niesamowite połączenie nauki i zabawy!

Mateusz SG NR1

Warsztaty muzyczne wiążą się z niezwykła frajdą i zabawą. W rozrywkowy sposób wzbogacamy swoją wiedzę i rozwijamy umiejętności. Pierwsze zajęcia poświęcone były w pełni historii muzyki rozrywkowej. Od początku analizowaliśmy etapy rozwoju rodzajów muzyki, których słuchamy obecnie. Mimo swej różnorodności wszystkie wywodzą się z tego samego pierworodnego stylu. Zajęcia teoretyczne wzbogacone są słuchaniem nagrań i oglądaniem filmików. Spotkaliśmy się z wieloma znanymi nam nazwiskami i nazwami zespołów jak np. Jim Morrison, Michael Jackson, Stewie Wonder, The Beatles lub Led Zeppelin. Pierwszymi zajęciami praktycznymi były warsztaty wokalne. Wykonywaliśmy ćwiczenia uczące nas odpowiedniego oddychania, umożliwiającego nam lepsze wydawanie dźwięków i emisji głosu. Uczyliśmy się także kilku kultowych piosenek. Ogólnie zajęcia spotkały się z sympatią uczestników. Mili prowadzący starali się rozwinąć nasze umiejętności, ale i wysłuchiwali naszych propozycji. Zachęcali nas przykładami z życia wziętymi i historiami, które ich spotkały. Uważam, ze te zajęcia to świetna sprawa. Umożliwiają nam rozwijanie umiejętności i wiedzy jak i dostarczają zabawy i rozrywki. Na pewno uczestniczenie w nich nie jest stratą czasu, ale wręcz świetnym wykorzystaniem tych wolnych chwil. Na następne spotkanie przewidziane są zajęcia w profesjonalnym studiu nagraniowym a w dalszych etapach nauka gry na gitarze i harmonijce ustnej. Gorąco polecam uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. Osobiście uważam, że jest to wyjątkowa szansa na wzbogacenie swej wiedzy w zakresie muzyki.

 

Nikola SG NR1

 Młodzi, ambitni, genialni! Patrzą w przyszłość, inwestują w siebie – gimnazjaliści z naszej gminy! Począwszy od sierpnia ubiegłego roku w gimnazjach znajdujących na terenie gminy Busko-Zdrój realizowany jest projekt pn.: „Jestem genialny – wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko – Zdrój\”, którego inicjatorami oraz koordynatorami są Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” oraz Sidrom Sp. z o.o. W projekcie bierze udział łącznie aż 250 uczniów ze wszystkich czterech placówek gimnazjalnych gminy, tj.: Samorządowego Gimnazjum nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach oraz Gimnazjum Samorządowego Podgajach. Realizacji przedsięwzięcia przyświecają cele: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w gimnazjach, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie \”Porozumienie Samorządowe Busko Zdrój\” z ramienia którego projektem kieruje Michał Maroński. Partnerem Projektu jest Sidrom Sp. z o.o., od kilku lat już realizująca z dużym sukcesem na terenie gminy i województwa projekty z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Koordynatorem projektu ze strony Sidrom Sp. z o.o. jest Marta Sakwa. Obowiązki opiekuna pedagogicznego, czuwającego nad przebiegiem zadań w poszczególnych szkołach pełni Katarzyna Siemińska – Woźniak. Zgodnie z zamierzeniem autorów projektu, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach, uczniowie rozwijają swoje umiejętności, poszerzają horyzonty oraz zdobywają praktyczną wiedzę często daleko wykraczającą poza ramy programów nauczania w tradycyjnej szkole. Aby sprostać oczekiwaniom młodych prowadzenie zajęć w ramach projektu powierzono wysoce wykwalifikowanym trenerom oraz specjalistom z wielu dziedzin. I tak na przykład, w ramach zajęć robotyki i automatyki beneficjenci projektu współuczestniczą w budowaniu i projektowaniu robotów różnego przeznaczenia; zajęcia z muzyki to intensywny kurs nauki śpiewu, gry na gitarze oraz harmonijce. Prowadzone są również zajęcia ze sztuki, gdzie młodzież poznaje tajniki tkactwa, wikliniarstwa, technik malarskich, pasjonaci tańca doskonalą umiejętności w tańcu współczesnym. Dla nastoletnich filozofów oraz lingwistów zorganizowano zajęcia z europeistyki w ramach których stworzone zostały grupy dyskusyjne i językowe. Uczniowie biorą również udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, którego zadaniem jest udzielenie pomocy gimnazjalistom budującym fundament pod swoją karierę zawodową. Zwieńczeniem wysiłków wszystkich osób zaangażowanych w projekt „Jestem Genialny(…)” stanie się zaplanowany na dzień 17 czerwca 2012 roku festiwal podczas którego zaprezentowane zostaną osiągnięcia uczniów w każdej z dziedzin ze szczególnym uwypukleniem zagadnień z europeistyki. Uczniowie zaprezentuję się w tańcu, grze na instrumentach muzycznych, prezentacjach teatralnych w trzech grupach językowych: w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Zaplanowana jest również prezentacja krajów europejskich poprzez przygotowanie stoisk z materiałami promującymi Francję, Wielką Brytanię i Niemcy oraz potrawami charakterystycznymi dla tych krajów.

* Uroczyste rozpoczęcie festiwalu

* Występ grupy tanecznej – taniec nowoczesny

* Prezentacja uczestników warsztatów muzycznych – gitara , harmonijka

* Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników grup językowych- Podróż przez Europę

* Piosenki z różnych krajów Europy w wykonaniu uczniów – uczestników warsztatów muzycznych

* Koncert finałowy uczestników warsztatów Gospel

* Występ grupy tanecznej

* Występ grupy \”7 kotów\”

* Uroczyste zamknięcie festiwalu. W trakcie festiwalu odbywać się będą również: – prezentacje prac artystycznych, – pokazy robotów i zawody robotów \”sumo\” – pokaz udzielania pierwszej pomocy, – degustacje potraw kuchni krajów europejskich – Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

projekt_zd_org_na_str

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Od sierpnia ubiegłego roku w gimnazjach znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój był realizowany projekt pn.: „Jestem genialny – wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko – Zdrój\”, którego inicjatorami oraz koordynatorami jest Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” oraz Sidrom Sp. z o.o. Projekt współfinansowany był z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie wzięło udział 280 uczniów z czterech placówek gimnazjalnych gminy, tj.: Samorządowego Gimnazjum nr1 i Samorządowe Gimnazjum nr 2 z Buska- Zdroju oraz Gimnazja w Zbludowicach i w Podgajach. Liderem projektu było Stowarzyszenie \”Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój\”, z ramienia którego projektem kierował Michał Maroński. Partnerem Projektu był Sidrom Sp. z o.o. Koordynatorem projektu ze strony Sidrom była Marta Sakwa. Obowiązki opiekuna pedagogicznego, czuwającego nad przebiegiem zadań w poszczególnych szkołach pełniła Katarzyna Siemińska – Woźniak. Przedsięwzięcie stawiało sobie wspaniałe cele, mianowicie: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w gimnazjach, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Aby zrealizować powyższe założenia przygotowano dla uczniów atrakcyjne zajęcia z zakresu: robotyki i automatyki, muzyki, tańca współczesnego, sztuki, europeistyki. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach projektu było bezpłatne. W minioną niedzielę (17czerwca), w promieniach upalnego słońca na zewnętrznej scenie przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się Festiwal podsumowujący realizację Projektu. Było to Święto nauki i sztuki pod hasłem „ Balonem przez Europę”. Uczestnicy Projektu dostarczyli widzom swoimi występami moc wrażeń. Podziwiano choreografię tańca współczesnego, pięknie wykonane utwory muzyczne na gitarach i harmonijce ustnej. Bardzo podobał się też wspaniały spektakl pokazujący kulturę Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski. Nastoletni aktorzy występujący na scenie wcielali się w postaci słynnych gwiazd niemieckich, władców francuskich oraz ikony legend kultury angielskiej. Dużymi brawami podziękowano uczestnikom warsztatów Gospel i wszystkim wykonawcom piosenek z różnych krajów Europy. Jednak największe zainteresowanie wzbudził brawurowy występ grupy tanecznej, która zaprezentowała ciekawy układ nawiązujący do europejskiej tematyki festiwalu. Niezwykłą przyjemność widzom sprawiono wystawiając prześliczne obrazy wykonane przez uczestników zajęć plastycznych jak również oryginalne wyroby wikliniarskie pieczołowicie wyplatane na zajęciach manualnych. Powodzeniem cieszyły się również modele robotów wykonane przez uczniów podczas warsztatów z robotyki , zainteresowani mogli z ich pomocą spróbować swoich sił w „mechanicznych” walkach sumo. Oprócz występów na scenie oraz pokazów w namiotach wystawowych, w specjalnie przygotowanych stoiskach gastronomicznych serwowano jedzenie charakterystyczne dla poszczególnych krajów. Uczestnicy festiwalu mogli zasmakować żabich udek, krewetek, małży, ratatuille czy też przepysznych tortów szwardzwalskich. Najbardziej smakowały jednak nasze polskie pierogi, które znikały jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę „We will rock you”, a następnie zespół, który prowadził warsztaty muzyczne podczas projektu „7 kotów”, wykonał dla publiczności i dzieci kilka utworów ze swojego repertuaru.. Festiwal okazał się wspaniałym kulturalnym wydarzeniem naszego miasta. Oczywiście ogromne podziękowania należą się wszystkim prezentującym swoją kreatywność uczniom, trenerom prowadzącym zajęcia oraz organizatorom.

burmistrz_podz