Statut

S T A T U T

 

Stowarzyszenia  “Porozumienie Samorządowe Busko – Zdrój

 

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Kielcach

Sygn. KI.X NS-REJ.KRS/005379/09/541

Busko – Zdrój, 2009r.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Porozumienie  Samorządowe Busko – Zdrój”,

w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem , działa  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach  (jedn. tekst Dz. U. Nr 79, poz. 855  z 2001r.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy „Porozumienie Samorządowe”.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie ma charakter samorządowy i jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu buskiego.

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Busko – Zdrój, ul. Wojska Polskiego 35, a terenem  działania Rzeczpospolita Polska.

§ 5.

Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej. Znak graficzny stanowi załącznik do statutu.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu.

§ 7.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo, znaków, odznak według wzorów zatwierdzonych zgodnie z przepisami prawa.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 1. CELE  STOWARZYSZENIA

§ 9.

 1. Promocja Buska – Zdroju i regionu, a w szczególności:

a)  propagowanie idei samorządu terytorialnego jako efektywnej metody wykonywania władzy publicznej,

b)  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego regionu,

c)  współpraca i promocja podmiotów gospodarczych regionu,

d)  promocja uzdrowisk Busko – Zdrój i Solec – Zdrój,

e)  troska o zdrowie społeczeństwa i ochronę środowiska,

f)  dbałość o rozwój kultury, sportu i oświaty na terenie regionu,

 1. Inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla regionu.
 2. Wspieranie współpracy regionu buskiego z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi.
 3. Popieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych regionu.
 5.   Rozwijanie wśród społeczeństwa regionu zainteresowań sportem, turystyką i rekreacją.
 6. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
 7. Rozwijanie świadomości politycznej i obywatelskiej mieszkańców regionu w zakresie praw i obowiązków mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości aktywnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych.
 8. Upowszechnianie idei pracy społecznej i wolontariatu  na rzecz regionu i jego mieszkańców.
 9. Propagowanie wśród młodzieży pożytecznych i twórczych sposobów  spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego.
 10. Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania bezrobociu i wspieranie działalności prospołecznej.
 11. Wykształcenie w większej perspektywie czasowej, społecznej potrzeby i zwyczaju aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu regionu.
 • 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Informowanie  społeczeństwa o roli i wpływie  samorządu na poprawę infrastruktury technicznej gminy oraz warunków życia jej mieszkańców.
 2. Udział członków Stowarzyszenia w wyborach samorządowych.
 3. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, z kościołem, z placówkami oświatowymi  oraz instytucjami kultury w zakresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Współpracę z podmiotami gospodarczymi działającymi w regionie w zakresie  realizacji celów działalności Stowarzyszenia.
 5. Wymianę doświadczeń z instytucjami i innymi stowarzyszeniami regionu, kraju i z zagranicy.
 6. Udział w programach edukacyjnych, targach, konferencjach, wymianach regionalnych.
 7. Organizowanie  wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, szkoleń, warsztatów twórczych.
 8. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych oraz współdziałanie z organizacjami działającymi w tym zakresie,
 9. Prowadzenie badań społecznych, opracowywanie raportów dotyczących środowiska lokalnego,
 10. Organizowanie pomocy charytatywnej,
 11. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 12. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych i administracji publicznej oraz reagowanie na przejawy ich niegospodarności, nadużyć i niekompetencji.
 13. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach  i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
 14. Gromadzenie  zbiorów i pamiątek  dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu oraz  podejmowanie działań dla ochrony i konserwacji zabytków i pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Busko – Zdrój i powiatu buskiego.
 15. Podejmowanie działań promujących walory gospodarcze i turystyczne regionu buskiego w kraju i za granicą za pomocą wszelkich  dostępnych nowoczesnych technik przekazywania informacji.
 16. Publikowanie  informacji o  działalności Stowarzyszenia  poprzez stronę internetową.

 

III. CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

§ 11.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)  członków zwyczajnych,

b)  członków wspierających,

c)  członków honorowych.

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi mieć rekomendację dwóch osób – obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a)  czynnego i biernego prawa  wyborczego do organów Stowarzyszenia,

b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez organy  Stowarzyszenia,

c)  zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia,

d)  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

 1. Członek ma prawo zaskarżenia w ciągu 7 dni do Walnego Zebrania Członków  uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków lub wykluczeniu  ze Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)  aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

b)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

c)  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu w wysokości określonej  w uchwale Walnego Zebrania Członków.

§ 16.

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust.1.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może wchodzić w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania.

§ 17.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich  lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 6. Pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu  innych przyczyn nie dających się pogodzić z zasadami współżycia społecznego.

§ 18.

W przypadkach określonych w § 17 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

IV. WŁADZE  I  ORGANY  STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd.

 1. Organem kontroli wewnętrznej  Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

§ 20.

 1. Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.
 2. Uchwały władz i organów Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Wybory i odwołanie władz i organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o jawnym wyborze i odwołaniu organów Stowarzyszenia.
 5. Członkowie władz i organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do  wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w Walnym Zebraniu osobiście.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania  Zarząd zawiadamia członków  co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Walne Zebranie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia ( pierwszy termin) zebrania. W drugim terminie zebranie odbywa się po upływie pół godziny od pierwszego terminu  bez względu na liczbę przybyłych członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Uchwały Walnego Zebrania  w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zebrania, a w drugim  terminie 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 6. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 7. Walne Zebranie sprawozdawcze  zwoływane jest  raz w roku w terminie do 30 czerwca  roku następnego.

 

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest  na wniosek  Zarządu,  Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określać sprawy, które ma rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne  Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie zmian w statucie.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 7. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Uzupełnianie składu osobowego władz Stowarzyszenia.

10.Podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu.

11.Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala właściwości organów Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24.

Zarząd jest organem wykonawczym kierującym działalnością Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Kadencyjność członków Zarządu jest nieograniczona.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu z powodu rezygnacji poszczególnych członków,  Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego grona o nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

5. Uzupełnieni członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie Członków – wybory uzupełniające.

§ 26.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równego wyniku głosowania decyduje głos Prezesa, a w razie nieobecności  Prezesa –  głos Wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Na zaproszenie Zarządu w jego posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej, osoby wchodzące w skład Rady Programowej oraz inni  zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Opracowywanie programu działania Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 10. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 11. Powoływanie i zatwierdzanie Rady Programowej.
 12. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu.
 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.

§ 28.

Do składania oświadczeń woli i  reprezentowania  Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes. Do zaciągania zobowiązań finansowych i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia oraz do udzielania pełnomocnictw do tych czynności upoważniony jest Prezes i jeden członek Zarządu. W sprawach, z których wynika powstanie zobowiązań finansowych niezbędny jest podpis bądź opinia Skarbnika.

Komisja Rewizyjna

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego  i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na zaproszenie Zarządu może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień i usuwania uchybień.

3. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Rada Programowa

 • 31.

    

 1. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia  przy Stowarzyszeniu może być utworzona Rada Programowa.
 2. Rada Programowa jest zespołem  doradczym Stowarzyszenia.
 3. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i prawne, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) wspierają działalność Stowarzyszenia,

b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,

c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) są znaczące ze względu na swój udział w życiu społeczności lokalnej.

 1. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd.
 2. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb,  ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 3. Rada Programowa ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Opinie te winny być przedstawione  Zarządowi w formie pisemnej.
 4. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

 

 1. MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§ 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią  nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają w szczególności  z:

a) składek członkowskich,

b)  dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c) dochodów z majątku i imprez,

d) wpływów z działalności statutowej,

e) dotacji i kontraktów,

f)  ofiarności publicznej.

3.  Środki pieniężne niezależnie od pochodzenia przechowywane są na rachunku bankowym.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 1. ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

 

§ 33.

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać wewnętrznej wykładni niniejszego Statutu oraz wydawać na jego  podstawie regulaminy i inne postanowienia wykonawcze, które obowiązują  wszystkich członków Stowarzyszenia.

3. Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 34.

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie  na wniosek Zarządu większością  2/3  głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi  rozwiązanie Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku  na rzecz organizacji charytatywnej – non profit, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

Likwidatorami  mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub osoby powołane spośród członków Stowarzyszenia.

 

 

 1. PRZEPISY  KOŃCOWE  I PRZEJŚCIOWE.

 

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989   Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 885, z późniejszymi  zmianami).


 Statut.pdf