Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Na podstawie pgf 27 pkt 7 statutu stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”, Zarząd stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie w dniu 25 marca 2010 roku w świetlicy „Pod Zenitem” przy Placu Zwycięstwa 22 w Busku-Zdroju.

Walne odbywało się wg następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
4. sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 rok oraz bilansu zysków i strat za 2009 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2009 rok.
6. dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej:
a) Podjęcie uchwały o jawności wyborów,
b) Zgłoszenie kandydatów,
c) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) Głosowanie.

8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2009,
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i bilansu zysków i strat za rok 2009,
– w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za rok 2009,
– w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.